top of page

Heterense kieswijzer 2022

Om inwoners te helpen een goede keuze te maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft Dorpsraad Heteren op basis van het DOP enkele stellingen voorgelegd aan alle politieke partijen. Bekijk hieronder de Heterense kieswijzer en lees daaronder de toelichtingen van de diverse politieke partijen.

Is de Heterense kieswijzer hieronder niet goed zichtbaar, klik dan hier voor de PDF-versie. 

Heterense kieswijzer-01.png

Stelling 1: Meer burgerparticipatie maakt meer mogelijk. Het is van belang dat de gemeente en de raad zich maximaal inzetten voor de realisatie van de wensen van inwoners en maatschappelijke organisaties.

 • CDA (eens):  Bij het opstarten en initiëren van projecten is het wenselijk dat burgers participeren in de vaststelling van de plannen. Op deze wijze kunnen de belangen van alle stakeholders mee worden genomen in het proces.  Wanneer het plan vast staat en er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaats gevonden kan dit leiden tot tegengestelde belangen. In deze gevallen is het onwenselijk dat individuen hun eigen belang boven het belang van de stakeholders plaatsen, participatie betekent niet je zin krijgen.

 • GBO (eens): GBO is van mening dat door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Vooraf communiceren over een duidelijke procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. 

 • Groenlinks (eens): Participatie maakt plannen beter, dat is de overtuiging van GroenLinks Overbetuwe. 

 • D66 (eens): D66 Overbetuwe wil zich graag maximaal inzetten voor alle initiatieven uit Heteren

 • VVD (eens): Inwoners hebben veel kennis en daadkracht en die kan veel meer worden ingezet om de gezamenlijke doelen te bereiken. Dat is het doel van burgerparticipatie. Soms zal echter niet iedereen het eens zijn met het resultaat en er moet ook rekening worden gehouden met andere belangen, zoals een verantwoorde financiering.

 • BOB (eens): Door wensen te inventariseren leer je kennen wat er leeft. Niet alles kan worden gehonoreerd, maar het bestuur legt uit en neemt op grond van argumenten een besluit. Niet alleen de belangen van de meerderheid, maar zoveel mogelijk belangen van alle inwoners van alle kernen worden meegenomen. Deskundigheid en betrokkenheid van inwoners wordt benut. Hier valt nog veel te verbeteren!

 • PvdA (eens): De dorpen aan zet. De PvdA wil dat inwoners nieuwe mogelijkheden krijgen om invloed uit te oefenen op hun dorp met dorpsbudgetten. Dit willen we de komende jaren realiseren, met bijzondere aandacht voor inwoners van onze dorpen die nu moeilijk worden bereikt. Wij vinden dat bij gemeentelijke projecten een duidelijk participatieplan hoort, waarbij van tevoren duidelijk moet zijn welke invloed onze inwoners hebben.

 • ChristenUnie (neutraal): Het uitgangspunt is op zich goed. De gemeente dient echter een integrale afweging te maken. Er kunnen ook andere belangen spelen. Daarom is de stelling wat kort door de bocht en ons antwoord neutraal. 

 

Stelling 2: Bij het maken van keuzes zou er ook nadrukkelijker naar de samenhang met de rest van het dorp gekeken moeten worden (integraliteit) in plaats van alleen naar het specifieke project. Zo zorgen we dat voorzieningen elkaar versterken en meer toekomstbestendig zijn. 1+1=3
 

 • CDA (eens): Win-win situaties creëren is altijd het doel, zolang dat niet leidt tot onwenselijke vertraging

 • GBO (eens): GBO wil blijvend investeren in Overbetuwe om zo een aantrekkelijke en toekomstbestendige woongemeente te blijven. Aantrekkelijk wonen betekent voor ons: passende huisvesting, goede voorzieningen en een duurzame leefomgeving. Deze onderdelen moeten dan ook integraal met elkaar verbonden zijn om toekomstbestendig te blijven.

 • Groenlinks (eens): Projecten in samenhang bekijken is voor GroenLinks Overbetuwe logisch. Dit draagt bij aan dorpen waarin inwoners duurzaam prettig wonen en dat vinden wij belangrijk. 

 • D66 (eens): We vinden het belangrijk dat er bij keuzes voor een dorp naar het hele dorp gekeken wordt en niet alleen naar een specifieke plaats.

 • VVD (eens): Is zo logisch dat je verbaasd bent dat het niet vanzelfsprekend is. VVD houdt graag de hoofdlijnen in de gaten en daarbij is een integrale benadering essentieel.

 • BOB (eens): BOB streeft naar een overheid die aansluit bij initiatieven van burgers, die gebruik maakt van de beschikbare (ervarings-)kennis in het dorp en dat koppelt aan ambtelijke deskundigheid.

 • PvdA (eens): De PvdA Overbetuwe wil voor elk dorp een budget van 10.000 euro beschikbaar stellen voor goed onderbouwde plannen die de leefbaarheid van het dorp versterken en de sociale samenhang van het dorp versterken. Vanzelfsprekend hebben ook ruimtelijke plannen gevolgen voor de samenhang binnen een dorp. Alle partners binnen een dorp moeten daar oog voor hebben.

 • ChristenUnie (eens): Het gemeentebestuur dient echter wel altijd een integrale afweging te maken over de gehele gemeente en niet alleen voor een dorp

Stelling 3: Al vele jaren spreken we over de ontwikkeling van Heteren Zuid. De huidige woningnood is een kans om hier nu echt op door te pakken.

 • CDA (eens): De huidige woningnood in combinatie met de plannen om in de metropool regio 30/40 duizend huizen te bouwen is een uitgelezen kans om Heteren Zuid te ontwikkelen. Wel moet hier in acht worden genomen dat er kwalitatief goede huizen worden gebouwd voor alle lagen in de samenleving en wat meerwaarde biedt voor het dorp Heteren.

 • GBO (eens): GBO wil dat er een mix van woningen en woonvormen wordt gerealiseerd waarbij kwaliteit en leefbaarheid centraal staan. Wij staan voor diversiteit en differentiatie in betaalbare woningen in een veilige omgeving met veel groen. GBO juicht experimenten van inwoners toe om in eigen regie duurzame woningen te bouwen en staat positief tegenover de ombouw van leegstaande panden naar appartementen of woningen.

 • Groenlinks (eens): Op verschillende locaties in Overbetuwe zal gebouwd gaan worden. Heteren Zuid is daarbij zeker een mogelijkheid. 

 • D66 (eens): We vinden het belangrijk dat het dorp Heteren genoeg voorzieningen kan behouden. 

 • VVD (eens): Als het aan de VVD ligt bouwen we komende periode huizen in Heteren Zuid. Naast de grote behoefte aan nieuwe woningen is het ook belangrijk voor de winkels, voorzieningen, verenigingen en dus de leefbaarheid in de kern Heteren dat er snel wordt gebouwd.

 • BOB (eens): Woningbouw in Heteren Zuid kan het Hart van Heteren verder ondersteunen. In combinatie met de behoefte aan woningen daarom urgent (al zal zorgvuldige realisatie ook tijd kosten). De woningnood is overigens grotendeels te wijten aan falend landelijk beleid, waarbij we o.a. het enige land zijn met een belasting op sociale woningbouw.

 • PvdA (eens): Woningen zijn geen handelswaar. Een plek om te wonen is een recht. De PvdA wil vooral meer betaalbare huur- en koopwoningen bouwen. Ook in Heteren. Er moet een goede gebiedsvisie komen voor de zuidrand van Heteren. De PvdA wil graag een verbonden fietsroute aan de Achterstraat en Polderstraat. Een wens is de verplaatsing van de tennisvereniging naar het Vitaal Sportpark bij SDOO.

 • ChristenUnie (neutraal): Er is in de hele gemeente grote behoefte aan woningen, waarbij spreiding over de verschillende dorpen belangrijk is. Nieuwe woningen komen wat ons betreft eerst op plekken binnen al bestaande bouw en daarna pas aan de randen van bestaande bouw. Om te kunnen bepalen waar doorpakken kan, dient een integrale afweging gemaakt te worden binnen de gehele gemeente, gebaseerd op gedegen onderzoek. Daarom is ons antwoord neutraal

Stelling 4: De ontwikkeling van Heteren Zuid moet de balans tussen dorp en bedrijventerrein herstellen. Daarom moet de nadruk liggen op landschappelijke woningbouw. Uitbreiding van het bedrijventerrein of de komst van een zonnepark in dit gebied is ongewenst.

 • CDA (neutraal): Het is in het kader van goede ruimtelijke ontwikkeling een vereiste om één baan voor elke woning te creëren om een duurzame mobiliteit te realiseren. Dat betekent dat in de nabijheid (Overbetuwe) wel bedrijventerreinen bij moeten komen of woon werk landschappen. 

 • GBO (neutraal): Het gaat hier om 3 stellingen die los van elkaar beoordeeld moeten worden. Het gaat namelijk over woningbouw, uitbreiding bedrijventerreinen en de energietransitie. 

 • Groenlinks (eens): Eerst zon op daken, dan zonneparken. Dus: bouw huizen circulair en natuurinclusief en zo dat de geïntegreerde zonnepanelen perfect op de zon liggen. 

 • D66 (eens): Wij kiezen voor woningbouw in plaats  van industrie. Als we kunnen voldoen aan de woningbehoefte door landschappelijke bouw , ja graag

 • VVD (neutraal): Woningbouw in Heteren is nodig die kunnen we landschappelijk mooi inpassen. De VVD ziet alleen ruimte voor zonneparken langs de A15. We moeten echter ook in de toekomst onze boterham verdienen en in Overbetuwe moet er ook voldoende ruimte zijn voor bedrijven. 

 • PvdA (eens): 

 • ChristenUnie (neutraal): Keuzes tussen woningen en uitbreiding van bedrijventerreinen vragen een zorgvuldige afweging. Goede oplossingen voor de overgang tussen bedrijventerreinen en woningen zijn nodig. Een goede balans tussen landschappelijke woningbouw en voldoende woningbouw, juist ook met betaalbare woning is wenselijk. Zonnepanelen zien wij graag, maar dan op daken gecombineerd met groene daken in plaats van op de grond.

Stelling 5: Om met name starters maar ook andere woningzoekenden maximaal te ondersteunen zou er ook in Overbetuwe een zelfbewoningsplicht moeten komen.

 • CDA (neutraal): Zelfbewoningsplicht op nieuwbouw wordt momenteel toegepast. Opkoopbescherming is erg lastig en zelfbewoningsplicht zal eerst aangetoond moeten worden dat dit het juiste instrument is. Wel is het CDA voorstander om te kijken of dat dit in de gemeente een doelmatige instrument is om speculaties en verdringing van de kwetsbaren te voorkomen.  

 • GBO (eens): Volledig mee eens en heeft de raad ook uitgesproken

 • Groenlinks (eens): In de Woonagenda 2025 is vastgelegd dat zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw 1 van de manieren is om de betaalbaarheid van huizen te waarborgen. GroenLinks Overbetuwe wil voor de actualisatie van deze woondagenda, gepland in 2022, ook zelfbewoningsplicht in bestaande woningen onderzoeken. 

 • D66 (eens): We willen zelfbewoningsplicht voor koopwoningen, particuliere huurwoningen kunnen hierop  allen een uitzondering zijn als er huurprijsafspraken worden gemaakt.

 • VVD (neutraal): De VVD is tegen speculatie met nieuwe koopwoningen. Een particulier moet wel de mogelijkheid krijgen om zijn woning te verhuren, bijvoorbeeld aan een kind of als verkoop niet lukt. Woonplicht met terugwerkende kracht voor bestaande woningen opleggen is niet reeel. 

 • BOB (neutraal): We moeten alles doen om starters eerlijker kansen te geven. Denk aan jongeren met een MBO-opleiding in de essentiele diensten werken of de groep die te maken heeft met het leenstelsel. Er is wetgeving in de maak om te zorgen dat de gemeente op grond van schaarste of leefbaarheid een zelfbewoningsplicht opleggen (en opkoopbescherming bieden). Die moeten we benutten waar het nodig is. Dat vergt ook controle. Het vraagt ook om elders ruimte te bieden voor huisvesting van arbeidsmigranten.

 • PvdA (eens): De PvdA Overbetuwe wil een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw en bestaande woningen. Wij vinden deze maatregel nodig om speculatie met woningen te voorkomen. Hiermee voorkomen we dat koopwoningen worden verhuurd of worden doorverkocht voor de maximale winst.

 • ChristenUnie (eens): Is opgenomen in ons verkiezingsprogramma

Stelling 6: Om zo veel mogelijk lokaal betrokken inwoners voor de regio te behouden, zouden eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij nieuwbouwwoningen.

 • CDA (eens): Gemeente bewoners die al langere periode onderdeel zijn van de gemeente hebben een voorkeurspositie bij nieuwbouw. In de praktijk zien we dat bij toewijzing toch een aanzienlijk percentage uit het eigen dorp komt. Daarnaast komt wetgeving die het mogelijk maakt om een (30%) van de nieuwbouw toe te wijzen aan mensen met sociale binding. Dat is een wenselijke ontwikkeling omdat daarmee de sociale cohesie en leefbaarheid blijft behouden. 

 • GBO (neutraal): Wat wordt verstaan onder eigen inwoners? Uit de gemeente, uit de regio? Het gaan om een lokale betrokkenheid en dit staat los van "eigen inwoners"

 • Groenlinks (neutraal): Door falend beleid van de rijksoverheid is er een tekort aan betaalbare woningen. Nieuwe woonruimte moet bereikbaar zijn voor mensen uit de regio, maar niet exclusief. 

 • D66 (oneens): Het is wettelijk niet mogelijk om  woningen exclusief toe te wijzen aan mensen uit het eigen dorp. Wel kun je die woningen bouwen waar de Heterenaren behoefte aan hebben, zodat ze in ieder geval de kans krijgen om in het eigen dorp te blijven. En door eerst vooral lokaal te communiceren over de plannen hebben lokale mensen een kennisvoorsprong en kunnen eerder/sneller reageren op beschikbaar komende woningen. Ze hebben daardoor mogelijk meer kans.

 • VVD (eens): We willen primair bouwen voor onze eigen inwoners en moeten daar de middelen voor inzetten die mogelijk zijn.

 • BOB (neutraal): We moeten primair bouwen voor de eigen behoefte. Inwoners moeten binnen de gemeente een passende woning kunnen vinden. Pas wel op voor teveel regels (als het niet echt nodig is). Regionale binding werkt waarschijnlijk beter dan lokale binding als criterium. Het is onwenselijk dat je bijv. naar Arnhem moet verhuizen voor een passende woning.

 • PvdA (oneens): Dit is een schijnoplossing, die mensen tegen elkaar opzet. De woningcrisis los je niet op door mensen uit te sluiten. Wel door meer woningen te bouwen.

Stelling 7: De gemeente moet bereid zijn om de grond van het Klimboom-terrein gunstig te verkopen of uit te ruilen om daarmee de realisatie van een medisch centrum aan de Flessestraat (dorpsvoorzieningenstraat) mogelijk te maken.

 • CDA (eens): Mits de juiste voorwaarde staan we hiervoor open.

 • GBO (eens): Er worden twee onderdelen aan elkaar gekoppeld terwijl het een de ander niet hoeft uit te sluiten. Dus kijk vooral naar de mogelijkheden die passen binnen een ontwikkeling.

 • Groenlinks (neutraal): Als dat de meest wenselijke invulling is, is het goed dat de gemeente daaraan meewerkt. Op dit moment is dat voor GroenLinks nog onvoldoende in beeld. 

 • D66 (eens): We vinden het belangrijk dat het dorp Heteren genoeg voorzieningen kan behouden. 

 • VVD (neutraal): Het medisch centrum in de Flessenstraat is een goede aanvulling op het Hart van Heteren. De gemeente moet daar wel aan meewerken, maar een financiële bijdrage kunnen we alleen toezeggen als die verantwoord is.

 • BOB (neutraal): De gemeente moet zich houden aan wet- en regelgeving en kan niet zo maar zorgverleners korting geven op de grondprijs. Het bevorderen van een medisch centrum kan op dezelfde basis als bij de Wanmolen in Zetten. De ideeën vanuit het dorp om ontwikkeling te versnellen, met meer inzet vanuit het dorp, zijn interessant. Het is mooi als zorginhoudelijke samenwerking in de eerstelijn kan worden gevolgd door gezamenlijke huisvesting.

 • PvdA (neutraal): Er is een groot tekort aan woningen. We zullen dus moeten beoordelen wat de meeste prioriteit heeft.

 • ChristenUnie (neutraal): Een dergelijk plan vraagt gedegen onderzoek en een zorgvuldige afweging samen met belanghebbenden. De gemeente moet bereid zijn om de mogelijkheden en opties die door het dorp worden aangedragen, serieus te onderzoeken. Daarom is ons antwoord neutraal

Stelling 8: Nu duidelijk is dat het activiteitenveldje bij de Julianaweide mogelijk is met behoud van hetzelfde aantal woningen, zou iedereen zich maximaal moeten inspannen om het gewenste veldje (waarbij uiteraard ook het belang van direct aanwonenden telt) te realiseren.

 • CDA (oneens): Oneens, er is zorgvuldig een plan opgesteld met alle stakeholders waar we met smart op zitten te wachten. Nog eens een paar maanden extra vertragen en de gemeenschap ook nog eens opzadelen met extra kosten is zinloos. Daarnaast is in het originele plan een activiteitenveld opgenomen en ligt er 200 meter verder een tweede prima activiteitenveld. Bovendien is er woningnood en geen sportveldnood.

 • GBO (neutraal): GBO zou graag zien dat alle betrokken partijen inclusief de mogelijk (nieuwe) bewoners een laatste poging doen met elkaar in gesprek te gaan eventueel met mediation om te komen tot een oplossing met respect voor de meerderheid. Zie ook de aanvullende toelichting van GBO op hun website.

 • Groenlinks (oneens): De belangen van huidige omwonenden en toekomstige bewoners krijgen van GroenLinks voorrang. Er zijn voldoende mogelijkheden om buiten actief te zijn op andere locaties. 

 • D66 (eens): Dit project is momenteel  actueel. D66 ziet graag woningbouw,  en ziet  ook kansen om het gewenste veldje te realiseren naast de woningen.

 • VVD (neutraal): Voor de VVD staat woningbouw voorop. De woningbouwvereniging is de ontwikkelaar die wel gevraagd, maar niet gedwongen kan worden hun plan te wijzigen. Vertraging is ongewenst, vanwege de grote behoefte aan woningen, maar ook voor de winkels, voorzieningen, verenigingen en dus de leefbaarheid in de kern Heteren.

 • BOB (eens): BOB is altijd helder geweest over de Julianaweide: de mogelijkheid van het activiteitenveldje moet serieus worden onderzocht en afgewogen. Dat past bij ons principe dat niet elke wens kan worden gehonoreerd, maar dat elke breed genoeg gedragen wens wel serieus genomen kan worden. Dat is tot nu toe niet gebeurd, zoals eerder besproken in een rondetafelgesprek in 2019 (dat volgens collegepartijen CDA, GBO en VVD veel te vroeg kwam). Zie o.a. https://lijstbob.nl/bob-staat-pal-achter-dorpsraad-en-maatschappelijke-organisaties-heteren/ 

 • PvdA (eens): De PvdA wil graag woningen realiseren. En wil graag dat bewegen, ontspanning, spel en sport mogelijk wordt op een voor kinderen veilig activiteitenveld. De PvdA spreekt met alle partijen om dit te realiseren.

 • ChristenUnie (neutraal): De gemeente moet mogelijkheden en opties die vanuit de samenleving worden aangedragen serieus onderzoeken. De gemeente moet initiatiefnemers zoveel mogelijk stimuleren om tot gedragen initiatieven te komen, waar maatschappelijke ideeën serieus worden meegenomen. Daarbij liggen in dit geval het initiatief en eigenaarschap niet bij de gemeente. De ChristenUnie heeft zich in eerder stadium hard gemaakt voor een veld vlg de wensen van de Dorpsraad. Politiek gezien was daar en lijkt geen meerderheid voor, waardoor het niet haalbaar lijkt om het in dit stadium van planvorming politiek gezien alsnog mogelijk is (en dat zonder ongewenste vertraging en extra kosten).

Stelling 9: Ook de Flessestraat vanaf de Brede school tot aan de rotonde moet veiliger, daarom dient de shared space visie te worden doorgezet. Ook hier is de auto te gast!

 • CDA (eens): Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te kunnen waarborgen moet er een Heterens Mobiliteitsplan (HMP) komen. Hierin moet goed worden afgewogen wat de mogelijkheden zijn, ook in het licht van de mogelijke ontwikkeling van de woningen in Heteren Zuid.

 • GBO (eens): GBO pleit voor het aanpassen van snelheid die past bij de weginrichting: snel waar het kan, langzaam waar het moet. Zodat al onze weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) dit veilig kunnen doen.

 • Groenlinks (eens): GroenLinks wil dat de ruimte wordt ingericht met de meest kwetsbare verkeersdeelnemers als uitgangspunt. Langzaam verkeer zoals fietsers en wandelaars krijgt alle ruimte om veilig te bewegen.

 • D66 (eens): Volgens D66 past dit ook in een verkeersveilige schoolomgeving . Wel moet er ruimte blijven voor bestemmingsverkeer van en naar het centrum dit inclusief busroute.

 • VVD (neutraal): De VVD wil komende periode investeren in het verbeteren van verkeersveiligheid, ook in en rondom Heteren. Voor ons staat nog niet vast of de shared space daarbij de grootse bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. We moeten prioriteit geven aan de plek waar de veiligheidswinst het grootste is.

 • BOB (neutraal): We gaan hierover graag in gesprek, op inhoud en over de vraag wanneer het aan de orde kan/moet zijn (afweging tegen andere prioriteiten in de hele gemeente). Aarzeling zit er in dat het ook een belangrijke toegangsweg is tot het dorp. Of dit vanuit een shared space visie effectief kan worden heringericht zal ook bij deskundigen (CROW, VVN, ambtenaren) moeten worden bezien.

 • PvdA (eens): Er moet een nieuwe visie op mobiliteit komen. Binnen de dorpen is de auto te gast en moet de inrichting van de buitenruimte zoveel mogelijk daarop worden aangepast. Niet alles kan tegelijk worden gerealiseerd.

 • ChristenUnie (neutraal): STAP: eerst Stappen en Trappen, daarna Alternatief vervoer als OV en daarna ruimte voor de Personenauto. Ruimte voor fietsers en mogelijkheden om over te steken vragen kunnen zeker veiliger, zeker vanwege de aanwezige scholen en bijbehorende kinderen! Veiliger betekent voor ons niet automatisch (complete) herinrichting. Dat deel van de Flessestraat is een primaire ontsluitingsroute vanuit het centrum en niet primair een verblijfsgebied zoals het centrum wel is. Er is al veel ruimte om te wandelen. Daarom is een volledige auto-te-gast-visie wat ons betreft niet noodzakelijk.

bottom of page